اکانت گرامرلی گروه گرامرلی دانشگاه امیر کبیر

خرید اکانت پریمیوم گرامرلی (شش ماهه)

خرید اکانت پریمیوم گرامرلی (purchase premium Grammarly account)
✅زمان اعتبار 6 ماه از لحظه تحویل اکانت
✅بررسي كامل از نظر ٢٥٠ نكته نگارشي و دستوري
✅بررسي دستور زبان و سبك نگارشي
✅ارائه راهكار و پيشنهاد براي بهبود سبك نوشته
✅غلط گيري حرفه اي
✅بررسي سرقت علمي
✅پيشنهاد لغت به جاي كلمات تكراري

  • بعد از تاریخ انقضا میتوانید اکانت را تمدید کنید ✅قابلیت تمدید
خرید اکانت پرمیوم گرامرلی (یکساله)

خرید اکانت پریمیوم گرامرلی (purchase premium Grammarly account)
✅زمان اعتبار 12 ماه از لحظه تحویل اکانت
✅بررسي كامل از نظر ٢٥٠ نكته نگارشي و دستوري
✅بررسي دستور زبان و سبك نگارشي
✅ارائه راهكار و پيشنهاد براي بهبود سبك نوشته
✅غلط گيري حرفه اي
✅بررسي سرقت علمي
✅پيشنهاد لغت به جاي كلمات تكراري

  • بعد از تاریخ انقضا میتوانید اکانت را تمدید کنید ✅قابلیت تمدید
تمدید اکانت گرامرلی (یکساله)

خرید اکانت پریمیوم گرامرلی (purchase premium Grammarly account)
✅زمان اعتبار 12 ماه از لحظه تحویل اکانت
✅بررسي كامل از نظر ٢٥٠ نكته نگارشي و دستوري
✅بررسي دستور زبان و سبك نگارشي
✅ارائه راهكار و پيشنهاد براي بهبود سبك نوشته
✅غلط گيري حرفه اي
✅بررسي سرقت علمي
✅پيشنهاد لغت به جاي كلمات تكراري

  • بعد از تاریخ انقضا میتوانید اکانت را تمدید کنید ✅قابلیت تمدید